Toepassingsgebied en contactgegevens

Deze Disclaimer is van toepassing op uw gebruik van de website www.aspiravi-energy.be (hierna de "Website").

De Website is eigendom van Aspiravi Energy, een Naamloze Vennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te 3600 Genk, Thor Park 8300 Poort Genk 8300, en ingeschreven onder het ondernemingsnummer 0553.706.187 ("Aspiravi Energy").

Voordat u gebruik maakt van de Website, wordt u vriendelijk verzocht om deze Disclaimer, onze Privacyverklaring (www.aspiravi-energy.be/PrivacyPolicy) en onze Cookieverklaring (www.aspiravi-energy.be/Cookieverklaring) aandachtig te lezen. Door de Website te raadplegen of te gebruiken, verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de inhoud van deze Disclaimer, de Privacyverklaring en de Cookieverklaring. Indien u bij het lezen van deze Disclaimer, onze Privacyverklaring en/of onze Cookieverklaring niet akkoord gaat met de inhoud hiervan, wordt u verzocht om geen verder gebruik te maken van de Website.

Voor verdere inlichtingen of opmerkingen kan u Aspiravi Energy contacteren via bovenstaand adres of via welkom@aspiravi-energy.be.

Aard van de informatie

De informatie op de Website is van algemene aard. De bezoeker / gebruiker kan geen rechten ontlenen aan deze informatie. Tenzij anders vermeld, vormt de informatie verstrekt op de Website op geen enkele manier een aanbod van diensten en/of producten.

Gebruik van de Website / My Aspiravi Energy

Bezoekers / gebruikers mogen de Website niet gebruiken voor onwettige of commerciële doeleinden. Ze mogen de Website enkel gebruiken om klant te worden van Aspiravi Energy of om nuttige informatie te verzamelen omtrent Aspiravi Energy en de producten die door haar worden aangeboden.

Het is bezoekers / gebruikers verboden om software of andere (al dan niet technische) middelen te gebruiken om de Website, of de inhoud ervan, te monitoren of te kopiëren, om de werking van de Website te verstoren, te onderbreken of te hinderen (bijvoorbeeld door middel van computervirussen), of om de Website opzettelijk te overbelasten of de effectiviteit of functionaliteit ervan de verstoren. Het is eveneens verboden om materiaal dat lasterlijk, beledigend of van obscene aard is, dat ergernis of ongemak kan veroorzaken, dat onnodig kwetsend is, of dat een inbreuk vormt op de rechten van anderen te uploaden of op enige wijze te versturen. Ieder ongeoorloofd gebruik van de Website in strijd met de toepasselijke wetgeving of met deze Disclaimer zal kunnen vervolgd en bestraft worden.

Bezoekers / gebruikers kunnen de Website bezoeken zonder een account aan te maken. Voor klanten van Aspiravi Energy bestaat er een aparte Login Zone ("My Aspiravi Energy"). Bij registratie van zijn / haar account, moet de klant steeds volledige en nauwkeurige informatie opgeven. De klant heeft bovendien de verantwoordelijkheid om de persoonlijke toegangsgegevens voor zijn / haar My Aspiravi Energy account (zoals zijn login en wachtwoord) vertrouwelijk te houden. Ook mag hij /zij zonder voorafgaandelijke toestemming nooit de account van een andere klant gebruiken.

Klanten zijn persoonlijk verantwoordelijk voor alle activiteiten die op hun account plaatsvinden. Zij moeten Aspiravi Energy onmiddellijk informeren wanneer zij kennis krijgen van, of vermoeden, dat er ongeoorloofd gebruik van hun account wordt gemaakt. In dat geval zal enkel de klant aansprakelijk zijn voor het ongeoorloofd gebruik van zijn / haar account door middel van zijn / haar login-gegevens, en zal hij / zij gehouden zijn de door middel van zijn / haar account aangegane verbintenissen na te komen.

Aansprakelijkheid van Aspiravi Energy

1. Inhoud van de Website

Er worden grote inspanningen geleverd opdat de op de Website aangeboden informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen, kunnen er zich echter onjuistheden voordoen op de Website. De Website wordt ter beschikking gesteld in de staat waarin ze zich bevindt, en elk gebruik van de informatie op de website gebeurt steeds op eigen risico van de bezoeker Gebruiker. Aspiravi Energy nodigt bezoekers / gebruikers uit om alle onnauwkeurigheden of onjuistheden die zij zouden opmerken te melden via bovenstaande contactgegevens. Zij zal vervolgens alle redelijke stappen ondernemen om de onnauwkeurigheden of onjuistheden zo snel mogelijk te corrigeren.

Aspiravi Energy is in geen geval of onder geen enkele omstandigheid, op directe of indirecte, algemene of bijzondere wijze aansprakelijk voor schade te wijten aan het gebruik van de Website of andere sites waarmee hyperlinks worden gelegd. Aspiravi Energy is evenmin aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit eventuele storingen, fouten of onderbrekingen van deze Website. Bezoekers / gebruikers erkennen dat de inhoud van de Website te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld kan worden.

2. Functionaliteit van de Website

Aspiravi Energy zal alle redelijke inspanningen leveren om de Website te onderhouden en stelt alles in het werk om de functionaliteit van de Website naar best vermogen ter beschikking te stellen. Zij neemt eveneens alle nodige technische beveiligingsvoorzieningen hiertoe.

De Website is uiteraard van tijd tot tijd aan verandering onderhevig. Aspiravi Energy behoudt zich het recht voor om de Website (of een deel daarvan, met inbegrip van alle functionaliteiten) tijdelijk of permanent aan te passen of in te trekken, zonder hiervoor aansprakelijk te kunnen worden gesteld. Bezoekers / gebruikers zullen geen recht hebben op enige vergoeding wanneer zij door een fout, storing of intrekking van de Website, of een deel daarvan, om enige reden, geen gebruik kunnen maken van (een deel van) de Website.

3. Aansprakelijkheidsbeperking

Aspiravi Energy zal niet aansprakelijk kunnen worden gesteld voor handelingen, weglatingen of nalaten in hoofde van derden (bijv. andere gebruikers of advertentiepartners) op, of met betrekking tot, de Website, voor de producten of diensten aangeboden op een andere website waarnaar de Website verwijst of die op een of andere manier verbonden is met de Website. Alle klachten in dit verband dienen dan ook rechtstreeks tot deze derde, en niet tot Aspiravi Energy, te worden gericht.

Aspiravi Energy zal enkel aansprakelijk zijn voor schade veroorzaakt door de inhoud of werking van de Website, volgens de toepasselijke wettelijke bepalingen: (i) in geval van overlijden of lichamelijke schade, veroorzaakt door een opzettelijk of nalatig plichtsverzuim in hoofde van Aspiravi Energy, of (ii)

bij eender welke schade veroorzaakt door een opzettelijke fout, fraude of bedrog in hoofde van Aspiravi Energy, of in geval van grove schuld. In ieder geval zal Aspiravi Energy enkel voor directe schade kunnen worden aangesproken, met uitsluiting van alle onrechtstreekse of gevolgschade die zich zou voordoen (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, verlies van inkomsten, winstderving, of pure financiële verliezen).

In geen geval zal Aspiravi Energy verantwoordelijk zijn voor gevallen van overmacht, onder meer in geval van natuurrampen, oproer, oorlogen en militaire operaties, nationale of lokale noodsituaties of noodweer, daden of nalatigheden van de overheid, economische geschillen van gelijke welke aard, acties van werknemers, brand, telecompannes, bugs in software van derden, evenals iedere handeling of nalatigheid van een persoon of entiteit die buiten de redelijke controlemacht van Aspiravi Energy valt.

Intellectuele eigendom

Alle teksten, afbeeldingen, foto’s en logo’s die op deze Website gebruikt worden, alsook de software die gebruikt wordt voor de werking van de Website, zijn auteursrechtelijk en/of merkenrechtelijk beschermd. De Website is bestemd voor persoonlijk gebruik door de bezoekers / gebruikers. Het is verboden om webpagina’s te reproduceren anders dan door het downloaden en bekijken van informatie op een computer en/of het afdrukken hiervan op een duurzame drager, in het kader van een normaal gebruik van de Website. Het is verboden de auteurs- en/of merkenrechtelijke inhoud van deze Website, waaronder gegevens, afbeeldingen, teksten, geluiden, logo’s etc. te (her)gebruiken of op enige wijze te reproduceren, of om de aanduidingen van intellectuele eigendom te verwijderen of enigszins aan te passen, zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke en voorafgaande toestemming van Aspiravi Energy. Het is in ieder geval verboden om deep links naar deze Website op andere webpagina’s te plaatsen of deze Website te framen op andere webpagina’s zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke en voorafgaande toestemming van Aspiravi Energy.

Links naar / vanuit websites van derden

De Website bevat links naar websites van derde partijen. Aspiravi Energy heeft geen enkele controle over de inhoud van zulke websites en kan dan ook niet verantwoordelijk geacht worden voor hun inhoud, hun werking, of hun privacy-beleid. Indien er schade zou worden opgelopen naar aanleiding van het bezoek van websites van derden, zal enkel de auteur van de desbetreffende webpagina’s kunnen worden aangesproken.

Het is daarnaast ook mogelijk dat andere websites een link bevatten naar de Website. Dit betekent echter niet dat Aspiravi Energy controle heeft over (de inhoud van) deze websites. Aspiravi Energy kan niet worden aangesproken voor de inhoud, de werking of het privacy-beleid van zulke websites.

Wijzigingen

Aspiravi Energy behoudt zich steeds het recht voor om deze Disclaimer van tijd tot tijd te wijzigen. Het is de verantwoordelijkheid van de bezoeker / gebruiker van de Website om zelf regelmatig de toepasselijke Disclaimer door te nemen en de laatste versie hiervan in acht te nemen. Wanneer hij / zij de Website (of enig onderdeel hiervan) verder blijft gebruiken nadat een wijziging in werking is getreden, wordt hij / zij geacht te hebben ingestemd met de gewijzigde Disclaimer.

Deze Disclaimer werd het laatst gewijzigd op 17 maart 2015.

Nieuwe functionaliteiten van de Website worden automatisch onderworpen aan deze Disclaimer.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Deze Disclaimer is onderworpen aan het Belgisch recht en dient als dusdanig te worden geïnterpreteerd en toegepast. Er zal geen gevolg gegeven worden aan enige andere rechtskeuze die zou leiden tot de toepassing van de wetgeving van een ander land, zonder afbreuk te doen aan bepalingen van dwingend recht betreffende overeenkomsten met consumenten.

In geval van een geschil omtrent de geldigheid, interpretatie, toepassing en/of uitvoering van deze Disclaimer zijn de rechtbanken van Tongeren exclusief bevoegd, zonder afbreuk te doen aan bepalingen van dwingend recht betreffende overeenkomsten met consumenten.